Abonnemangsvillkor

STANDARDVILLKOR - ABONNEMANG FRÅN SIKOM CONNECT AS

Gäller från 1 oktober 2014

1 Om dessa villkor och bestämmelser

Dessa villkor och bestämmelser gäller de applikations- och abonnemangstjänster som levereras av eller via Sikom Connect, eller andra företag som ingår i samma koncern som företaget Sikom Connect, enligt överenskommelse mellan kunden (som kund) och Sikom Connect (som leverantör), och är främst avsedda för använning i de nordiska länderna.

Se produktinformation på www.minhytte.no för detaljerade beskrivningar av de olika tjänsterna.

Enligt skriftligt eller elektronisk godkännande eller genom att på annat sätt godkänna att tjänsten upprättas, eller genom att börja använda tjänsten anes kunden ha godkänt villkoren och bestämmelserna. Villkoren och bestämmelserna gäller i tillägg till eventuella andra skriftliga avtal mellan kunden och Sikom Connect, och har företräde såvida inte annat överenskommits. Konsumentlagtiftning kan i vissa fall ge en privatkund ytterligare rättigheter.


2 Definitioner

Användare: En person som använder tjänsten.

Användar-ID: SIM-kort, eller applikation osv. med motsvarande funktionalitet, eller en annan typ av unikt namn eller nummer som har utfärdats till kunden av Sikom Connect för användning av tjänsten.

Sikom Connect: Sikom Connect AS, Organisationsnummer 998 359 767, postadress Otto Nielsens veg 12, 7052 Trondheim, Norge.

Kunden: Den juridiska eller fysiska person som är Sikom Connects avtalsslutande part och har juridiskt ansvar för serviceavtalet med Sikom Connect.

Nätoperatör: Operatören av ett nätverk för elektronisk kommunikation som driver det mobilnätverk som Sikom Connect kan använda för att leverera tjänsten.

Tjänsten: Applikations och abonnemangstjänsterna som täcks av villkoren och bestämmelserna i relation till kunden, se punkt 1.

Villkor och bestämmelser: Dessa standardvillkor med bilagor för tjänsten som gäller vid en viss tidpunkt.


3 Priser och betalning

Priser, betalningsvillkor och eventuella gällande avgifter återfinns i de aktuella prislistorna på www.minhytte.no. Regelbundna avgifter per år eller per månad ska betalas i förskott med kreditkort som tillhandahålls av kunden. Punkt 14 gäller för eventuella prisändringar.


4 Upprätta tjänsten

Tjänten upprättas via kundens elektroniska registrering som skickas till Sikom Connect direkt från kunden eller via en auktoriserad återförsäljare och genom att Sikom Connect godkänner kundrelationen. Sikom Connect kan utföra en kreditupplysning för kunden. Sikom Connect kan baserat på fakta neka att ingå avtal med kunden.

Kunden kan, om tjänsten har upprättats genom fjärrförsäljning, säga upp kontraktet inom 14 daga efter att Sikom Connect har uppfyllt sin plikt att informera kunden enligt ångerrätten(“Angrerettloven”). Om kunden använder ångerrätten, är de skyldiga att betala för tjänsten tills ångerrätten har utövats, inklusive avgifter i samband med upprättande och installation av tjänsten.

5 Varaktighet och uppsägning

Såvida inte annat överenskommits upprättas tjänsten så snart det är praktiskt möjligt efter att Sikom Connect har godkänt kundrelationen – normalt med omedelbar verkan – och tjänsten fortsätter tills den sägs upp.

Kunden kan när som helst säga upp tjänsten genom att skicka ett elektroniskt meddelande till Sikom Connect. Tjänsten fortsätter under resten av perioden som är betald. Om en åtagandeperiod har överenskommits är kunden skyldig att betala fasta avgifter som uppkommer under åtagandeperioden.

Sikom Connect kan skriftligen och med en – 1 – månads uppsägningstid, avbryta tjänsten om det finns skäliga grunder för detta. Om endera parten bryter mot villkoren och bestämmelserna kan tjänsten avslutas med omedelbar verkan. Innan avtalet avslutas måste den part som bryter mot villkoren varnas skriftligen i det mån det är möjligt. Varningen måste innehålla anledningen till att avtalet sägs upp och fastställa en tidgräns för åtgärdande.

När avtalet har sagts upp avslutas kundens rätt att använda tjänsten, och tillika Sikom Connects skyldigheter rörande tjänsten. Uppsägelse påverkar inte rätter och skyldigheter som parterna har förvärvat inna tjänsten avslutades.

6 Använda tjänsten

Tjänsten får endast användas med utrustning som är godkänd av Sikom Connect, i lagenligt skick.

Kunden är ansvarig för all användning av tjänsten och för alla användare, om det inte kan bevisas att användningen är obehörig och möjliggjorts på grund av försummelse från Sikom Connect eller fel på tjänsten.

Användar-ID:t tillhör Sikom Connect, och får endast används i samband med tjänsten. Det är inte tillåtet att modifiera, kopiera eller på något annat sätt påverka användar-ID:t.7 Obehörig användning

Kunden har ansvar för att förvara användar-ID och koder relaterade tilll tjänsten på ett säkert sätt, utan åtkomst av obehöriga personer.

Om kunden får reda på eller misstänker att användar-ID eller koder för tjänster har äventyrats måste kunden omedelbart vidta åtgärder för att förhindra missbruk, t.ex. genom att ändra koder (om möjligt) eller kontakta Sikom Connect för att spärra tjänsten.

Kunden är ansvarig för kostnader som uppkommer på grund av missbrukk att tjänsten innan Sikom Connect informeras engligt ovanstående paragraf, även om det inte är kundens fel. Sikom Connect är ansvarig för användning eller missbruk av tjänsten som äger rum efter att tjänsten har spärrats eller skulle ha spärrats.


8 Tjänstens egenskaper

Tjänsten måste, såvida inte annat överenskommits skriftligen, följa kraven som skäligen kan ställas på tjänsten enligt skriftlig information från Sikom Connect och villkoren och bestämmelserna.

Sikom Connect köper tillgång till det mobila nätverket The Network Operator, och driver inte ett eget mobilnätverk. Tjänsten är baserat på att Sikom Connect vidaresäljer tillgång till nätoperatörens mobila nätverk till kunden.

För att använda tjänsten krävs normal kommunikation via ett mobiltelefonnät. Kunden är ansvarig för att avgöra om det finns tillräcklig mobil täckning på de platser där tjänsten ska användas. Kunden har också skyldighet att, inom rimliga gränser, regelbundet kontrollera tjänstens tillgänglighet och funktionalitet.

Tjänsten kan ibland vara otillgänglig på grund av tekniska eller geografiska förhållanden, nätverksfel, signalblockering eller andra omständigheter utanför Sikom Connects kontroll, och tjänstens funktionalitet kan påverkas av sådana omständigheter. Detta innebär inte att det är fel på själva tjänsten. Ansluten utrustning täcks inte av tjänsten.

Sikom Connect är inte ansvarig för innehållet i kommunikation som sänds via tjänsten såvida detta inte beskrivs i ett separat avtal. Om utrustning som används med tjänsten öppnas för anslutning av andra typer av elektronisk kommunikation än de som är del av tjänsten är kunden ansvarig för detta.


9 Defekter i tjänsten

Kunden måste omedelbart rapportera fel eller defekter i tjänsten, eller misstanke om sådana, till Sikom Connect. Kunden förlorar rätten att göra anspråk på grund av defekt i tjänsten om Sikom Connect inte får ett meddelande om defekten inom rimlig tid från det att defekten upptäcktes eller skulle ha upptäckts.

Sikom Connect måste så snart som möjligt efter att de informerats om defekten vidta rimliga åtgärder för att rätta till defekten.

10 Skyldighet

I kundrelationer är Sikom Connect ansvariga för direkta förluster på grund av defekter i tjänsten. Utanför kundrelationer är Sikom Connect endast ansvariga för direkta förluster på grund av försummelse från Sikom Connect. Direkta förluster innebär nödvändiga och dokumenterade utgifter för kunden på grund av defekten, och är inte indirekta förluster.

Sikom Connect har inte ansvar inför konsumenter eller andra för indirekta förluster på grund av defekter i tjänsten, såvida inte förlusten orsakas av grov försumlighet från Sikom Connect eller om det specificeras i konsumentlagstiftning. Indirekta förluster kan vara:

a. Loss due to reduced or terminated income, production or revenues;
b. Loss due to the Service not being utilised as envisaged;
c. Loss of profit due to a contract with a third-party actor being terminated or not fulfilled;
d. Loss due to damage on other equipment than that attached and approved; or
e. Loss due to ruined or impaired data.

Sikom Connect is under no circumstances responsible for losses due to conditions beyond Sikom Connect’s control, and that Sikom Connect could not reasonably predict or overcome the consequences of. Nor is Sikom Connect responsible for losses that may have been prevented by reasonable measures by the Customer. The Customer shall indemnify Sikom Connect for any demand from Users surpassing the demand the Customer would have had against Sikom Connect in the same situation.

11 Temporary Blocking

Sikom Connect may block the Service temporarily without responsibility towards the Customer if:

1. The Customer does not pay for the Service within the due date, and has not presented a reasoned and fair complaint on the payment claim within the same period;

2. The Customer has given insufficient or incorrect customer information, and this affects the customer relationship;

3. The Customer is using equipment with the Service that does not comply with the Terms and Conditions;

4. Sikom Connect has reason to believe that the Customer is abusing the Service, violating the Terms an Conditions, acting contrary to current legislation or violating third-party rights;

5. Sikom Connect has reason to believe that the Service is subject to other abuse, and blocking seems like a reasonable measure to safeguard the justified interests of the Customer, Sikom Connect or third-party actors; or

6. Concern for the security and/or the functionality of the network, important public interests or the concern for the protection of third-party actors necessitates it.

Before Sikom Connect carries out blocking according to the paragraphs above, the Customer must be given a written warning and have the opportunity to address the situation. If conditions listed in no 1. – 4. have not been rectified within a reasonable time limit set by Sikom Connect, this is considered a significant breach. Sikom Connect will resume the Service when the circumstances leading to the block have been rectified or have ended in other ways.

The Customer may demand temporary blocking of the Service via message to Sikom Connect. Blocking will be implemented as soon as possible. The Service will remain blocked until the Customer asks for reopening.

Even if the Service is blocked, normal running costs will incur as long as the Service is not cancelled. Sikom Connect may on the same basis as for blocking, limit the functionality of the Services.

12 Personal Information

Sikom Connect may use data about the Customer received by Sikom Connect as a part of the Service–including specific information on the Customer’s use of the Service–to manage the customer relationship, for invoicing and debt collection, and to ensure correct delivery of the Service. Sikom Connect and other companies in the same group as Sikom Connect may also use personal information as a basis for distributing information to the Customer on Sikom Connect group’s other services and required information regarding the customer relationship, even by electronic communication. The Customer may opt-out of pure marketing communications by contacting Sikom Connect.

Sikom Connect may distribute personal information about the Customer to their subcontractors, such as security companies etc., in the extent needed to deliver the Service. The Customer may demand to get information on such subcontractors.

Sikom Connect will delete personal information when there is no longer a need for handling this and Sikom Connect is no longer legally required to retain such information. The Customer has a right to see, correct and delete his/her personal information according to privacy legislation.

13 Confidentiality

Sikom Connect and their employees are bound by professional secrecy regarding the Customer’s use of the Service and the content of the Customer communication. Sikom Connect must not divulge such information to third-party actors without the consent of the Customer, unless Sikom Connect is legally obliged to give such information according to current legislation. This does not prevent the exchange of information with Sikom Connect’s subcontractors etc. to the extent necessary for delivering the Service.

14 Modifications to Service

The Customer may order alterations to the Service insofar as Sikom Connect offers the alternatives. On the same basis as for establishing the Service, Sikom Connect may approve or decline the Customer’s requests for change.

Sikom Connect may at any time perform changes in the Terms and Conditions, including price changes, by written or electronic message to the Customer. If the change is not of obvious advantage to the Customer, Sikom Connect will notify the Customer at least one – 1 – month before the change takes place. In such cases, the Customer may cancel the Service free of charge within the same time limit. If a commitment period has been agreed, changes that are of disadvantage to the Customer will not come into effect during this period. By continuing to use the Service after a notified change has been implemented, the change is considered to be accepted.

Independent of the paragraph above, price changes may be implemented immediately if they are caused by increases in public fees, taxes or other circumstances that affects the end user prices of Sikom Connect and are outside Sikom Connect’s control. As a consequence of such changes, the Customer may not terminate the Service free of charge.

The Service may presuppose functionality of attached equipment. To the extent required to deliver the Service or prevent abuse of the Service, Sikom Connect has the right to change settings and upgrade programs etc. in attached equipment through remote access or similar, without notifying the Customer. The Customer accepts that this may cause changes in the functionality of attached equipment.

Sikom Connect may change the User ID if there is a factual reason for this, assuming reasonable notification has been given to the Customer in advance. It is the Customer’s duty to help execute such a change. Sikom Connect is not responsible for covering any costs incurred by the Customer in such instances.

15 Transfer

Sikom Connect may freely transfer their rights and duties in the contractual relationship to other companies within the Sikom Connect group, or in connection with the transferring of associated activities, unless such transfer causes significant disadvantage for the Customer.

16 Contact Information

Communication from the Customer to Sikom Connect regarding the Service must take place according to the contact details specified at www.minhytte.no. The Customer is obliged to notify Sikom Connect as soon as possible of changes in registered customer information as well as any other changes relevant to the customer relationship.

18 Jurisdiction and Disputes

The Service and the Terms and Conditions are subject to Norwegian court, with the district court Sør-Trøndelag tingrett as jurisdiction. In cases of disputes between the parties, settlement by mutual agreement must first be pursued. In the event of disputes between different versions of these standard terms, the Norwegian language version of the document takes priority.