Allmänna garantivillkor

Sikoms produkter levereras med två års garanti. Sikom garanterar produkterna i två år för fel som kan härröras från fabrikationsfel.

Beskrivning
Sikoms produkter levereras med två års garanti. Sikom garanterar produkterna i två år för fel som kan spåras till fabrikationsfel.

Garantin förutsätter uppvisning av originalfaktura, där köpdatum, köpställe och typ av apparat tydligt framgår.

Förstörelse som beror på felhantering eller användning, och förstörelse som beror på utrustning som inte rekommenderas av Sikom AS, omfattas inte av garantin.

Transportskador ska meddelas så fort som möjligt innan utrustningen monteras.

Garantin täcker inte skador som beror på externa faktorer, till exempel blixtnedslag, fel i strömförsörjning, fel i mobilnätet, vattenskador eller brand. Garantin gäller inte heller om serienumret ändras, avlägsnas eller inte är läsbart.

Sikom förbehåller sig skrivfel och ändringar av produkten utan vidare meddelande.

För övrigt gäller norska lagar rörande reklamation.

För installatörer


Sikom ska alltid kontaktas innan eventuella åtgärder vidtas för att rätta till fel i fall där Sikom blir involverat ekonomiskt.

(Till exempel byte/ersättning av produkter, resa, arbetstimmar eller andra kostnader i förbindelse med sådana åtgärder)

Sikom täcker inte installatörsutgifter vid fel på produkter som inte kräver Auktoriserad installatör.

Ärendenummer från Sikom ska alltid uppges som referens

Ring support för klargörande på 74085960, tryck 2 för support.


Relaterade produkter